Kennisteam Diversiteit

Home » Privé: Kennisteams » Kennisteam Diversiteit

Diversiteit in de samenleving

Basisdocument met uitgangspunten van het kennisteam diversiteit.

Visie & missie:
Wijkracht faciliteert het kennisteam diversiteit waar in- en externe professionals kennis met elkaar delen rondom diversiteit in de samenleving. Samen met collega netwerkpartners streeft het kennisteam naar een samenleving waarin voldoende aandacht is voor de culturele, etnische, seksuele en religieuze verscheidenheid in onze samenleving.
Doel:
• Het bundelen en delen van relevante kennis.
• Het geven van advies en informatie aan collega's en netwerkpartners.
• Nieuw beleid helpen ontwikkelen op basis van signalen uit de praktijk.
• Deskundigheidsbevordering mbt cultuursensitief werken.
Doelgroep:
• Collega professionals die in hun werk direct of indirect te maken hebben met inwoners uit Hengelo met een migratieachtergrond met extra aandacht voor:
♦ Multiproblemgezinnen
♦ Jongeren met een achterstand
♦ Ouderen
♦ Vluchtelingen
♦ Biculturele lhbti's
• Beleidsmedewerkers & andere (gemeentelijke) bestuurders die invloed hebben op het beleid mbt mensen met een migratieachtergrond.
Kaders:
• Wijkracht faciliteert op organisatorisch gebied
• Ingaan op actuele maatschappelijke vraagstukken
• Vernieuwend en innovatief ('door een andere bril kijken')
• Leden van het kennisteam bestaan uit medewerkers van Wijkracht, de gemeente en samenwerkingspartners
• 6x per jaar overleg van de kennisteamleden
• Focus op diversiteit in de samenleving
• Doelgroep 0-100
• Minimaal 1 bijeenkomst per jaar organiseren met actueel maatschappelijk vraagstuk
• Kartrekker neemt deel aan de Denktank

Leden:
• Meryam Sumer – AVEM ontmoetingsgroepen voor oudere migranten Wijkracht
• Saadia Mouhsen - wijkteam noord/aandachtsfunctionaris diversiteit Wijkracht
• Thea Loohuis - wijkteam midden/ aandachtsfunctionaris diversiteit Wijkracht
• Yoldas Altunbas - wijkteam zuid, aandachtsfunctionaris diversiteit Wijkracht
• Orloma Lahdo - leidinggevende vluchtelingenwerk Oost-Nederland
• Takrid Ilyo - regisseur Jeugd en Gezin, gemeente Hengelo
• Paul Breunesse - regisseur WMO, gemeente Hengelo
• Nihal Avci - projectleider/netwerkregisseur wijkwelzijn Wijkracht
• Lora Balci – coördinatie statushouders gemeente Hengelo/Wijkracht
• Ali Bingol - bestuurder stichting Alruna

Actuele onderwerpen:
• Anderstalige vrijwilligers
• Voorliggende voorzieningen
• Radicalisering
• Biculturele lhbti’s

Themabijeenkomsten:
• September 2016: Wijkracht podium: 'Gevlucht, maar dan.'
• Juni 2017-juni 2018: Wijkracht academie: Lezingenreeks: 'diversiteit en identiteit'.
• December 2018: ‘Diversiteit in transformatie’.

Doelen voor de komende 2 jaar:
• Aansluiten voorliggend op maatwerk
• Helpen (door)ontwikkelen passend aanbod
• Bekendheid van wijkteams vergroten bij diverse doelgroepen
• Verdieping diversiteit en identiteit
• Bespreekbaar maken van lhbti's
• Werven en behouden van anderstalige vrijwilligers

Kartrekkers kennisteam:
• Lora Balci
06 20538721
• Meryam Sumer
06 14132504

 

 

Het kennisteam diversiteit houdt zich voornamelijk bezig met de culturele, etnische en religieuze verscheidenheid in onze samenleving. Hierbij besteden we extra aandacht aan nieuwkomers, biculturele lhbti’s, ouderen en multiproblemgezinnen met een migratieachtergrond.

Samenstelling kennisteam

Het team bestaat uit 2 kartrekkers met leden uit de wijkteams (individuele en collectieve ondersteuning), Menthol, Vluchtelingenwerk, WMO en Jeugd en Gezin. De leden komen 6 keer per jaar bij elkaar en organiseren elk jaar bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen met netwerkpartners. Hierin komen actuele maatschappelijke vraagstukken aan bod.

Collega’s en andere netwerkpartners kunnen bij het kennisteam terecht met hun vragen en signalen, maar ook om hun eigen kennis en ervaringen met het kennisteam te delen.

'Alle mensen zijn anders, maar sommige mensen zijn meer anders dan anderen.'

Citaat uit George Orwell, Animal farm